Licenční smlouva programu Optimik

LICENČNÍ SMLOUVA
****************

DŮLEŽITÉ: Pozorně si přečtěte tuto smlouvu. Toto je právní smlouva mezi Vámi - fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Uživatel") a autorem programu - Rastislavem Korytárem, www.rksoft.sk (dále jen "Autor"), uzavřená na základě autorského zákona. Program se neprodává, uděluje se pouze licence pro jeho užívání (dále pouze "Licence"). Kliknutím na možnost "SOUHLASÍM s podmínkami licenční smlouvy“ nebo instalací nebo použitím počítačového programu dodávaného s touto smlouvou (dále jen "Program") potvrzujete, že jste si tuto smlouvu přečetli, rozumíte jí, souhlasíte s ní a zavazujete se ji dodržovat.
Pokud s jakýmkoli ustanovením této smlouvy nesouhlasíte nebo si přejete od smlouvy odstoupit, neinstalujte ani nepoužívejte Program. V případě již provedené instalace pak pro odstoupení od smlouvy Program odinstalujte a odstraňte z vašich počítačů veškeré jeho součásti. Odstoupením od smlouvy nevzniká Uživateli nárok na vrácení licenčních nebo jiných poplatků, ani nárok na stornování ještě neuhrazených plateb za již poskytnuté licence.

1. UDĚLENÍ LICENCE
Autor tímto na základě podmínek a ustanovení této smlouvy uděluje Uživateli nevýhradní a nepřenosné právo používat Program bez časového omezení na určeném počtu počítačů, které jsou ve vlastnictví Uživatele. V závislosti dle typu Licence (bezplatná nebo některá z placených) může mít Program některá funkční omezení. Popis funkčních omezení, společně s cenami jednotlivých Licencí, je uveden na stránkách www.rksoft.sk.
JAKÉKOLIV VYUŽITÍ TOHOTO PROGRAMU JINÉ, NEŽ K JAKÉMU VÝSLOVNĚ OPRAVŇUJE TATO ČÁST 1 NEBO JAKÝKOLIV DALŠÍ PRODEJ NEBO DISTRIBUCE PROGRAMU, SE POVAŽUJE ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY A MŮŽE PORUŠOVAT ZÁKONY O AUTORSKÝCH PRÁVECH.

2. AKTIVACE A DEAKTIVACE PROGRAMU:
Po zakoupení Licence Uživatel obdrží Aktivační kód, pomocí kterého aktivuje Program, čímž získá přístup k dalším funkcím v závislosti dle zakoupené Licence. Aktivovaný Program je možné v případě potřeby deaktivovat a opět aktivovat na jiném počítači ve vlastnictví Uživatele. Program je možné aktivovat a deaktivovat i na vícero počítačích ve vlastnictví Uživatele, pokud celkový počet aktivovaných kopií Programu nepřesáhne počet určený zakoupenou Licencí.
Během aktivace a deaktivace musí být počítač připojen k internetu a mít přístup k licenčnímu serveru.

3. AUTORSKÉ PRÁVO
Všechna vlastnická a autorská práva týkající se Programu jsou majetkem jeho Autora. Program je chráněn zákony Slovenské republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že uživatel musí k Programu přistupovat jako ke všem dílům, které podléhají autorskému právu. Zpětná analýza, dekompilace, disassemblování, převod ze zdrojového kódu a ostatní činnosti vedoucí k získání informací o vnitřní stavbě Programu nejsou povoleny, s výjimkou a v rozsahu činnosti, které jsou výslovně povoleny příslušným zákonem a které mají přednost před tímto omezením. K Programu vám nevznikají žádná jiná práva než ta, které jsou uvedena v této smlouvě.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
Uživatel je oprávněn používat Program pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje a Aktivační kód k Programu je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel za všechny škody, které budou Autorovi zneužitím těchto přístupových údajů způsobeny.

5. INOVACE
Po instalaci novější verze Programu se předešlá licenční smlouva považuje za zrušenou a neplatnou. Vydáním novější verze Programu automaticky končí jakékoliv závazky Autora k podpoře a dalšímu vývoji starších verzí.

6. PŘIPOMÍNKY ZÁKAZNÍKA
Autor vítá připomínky týkající se programu, včetně oznámení o jeho selhání, chybě nebo jiné poruše a návrhů na dodatečné nebo odlišné funkce a vlastnosti. Autor nemá žádnou povinnost odpovídat nebo reagovat na jakýkoliv návrh nebo připomínku. Zároveň Uživatel tímto dává Autorovi trvalé, nezrušitelné, bezúplatné a celosvětově platné právo a poskytuje mu licenci podle vlastních práv duševního vlastnictví (pokud taková existují) na implementaci připomínek a návrhů Uživatele do Programu.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY:
I přes to, že Autor vyvinul maximální snahu pro zabezpečení nejvyšší kvality a spolehlivosti, v žádném případě nebude Autor nebo jeho poskytovatelé licencí odpovídat za jakýkoliv ušlý zisk, příjem nebo prodej, nebo za jakoukoliv ztrátu dat, nebo za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží nebo služeb, za majetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, nebo za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, krycí, trestné, speciální nebo následné škody, jakékoliv příčiny bez ohledu na to, zda vyplynuly z této smlouvy, úmyslného jednání, nedbalosti nebo jiné skutečnosti zakládající vznik odpovědnosti, vzniklé užíváním nebo nemožností užívat Program a to i v případě, že Autor nebo jeho poskytovatelé licencí byli o možnosti vzniku těchto škod informováni. Protože některé státy a některé právní systémy nedovolují vyloučení odpovědnosti, ale mohou dovolovat omezení odpovědnosti, je odpovědnost Autora nebo poskytovatelů licencí v těchto případech omezena do výšky ceny, kterou Uživatel za licenci zaplatil. Uživatel bere na vědomí, že Program je poskytován Autorem „tak jak je“ bez výslovné nebo implikované záruky jakéhokoliv druhu a v maximální míře povolené aplikovatelnými zákony. Neexistuje žádná záruka ze strany Autora, ani žádné další strany, že funkce, které obsahuje Program, budou vyhovovat požadavkům Uživatele, nebo že provozování Programu bude nerušené a bezchybné. Uživatel přebírá plnou odpovědnost a riziko za výběr Programu pro dosažení jím plánovaných výsledků a za instalaci, užívání a výsledky, které Program dosáhne.

8. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO
Tato smlouva a vztah mezi Uživatelem a Autorem se řídí zákony Slovenské republiky bez ohledu na ustanovení o konfliktu práva. Uživatel a Autor souhlasí s osobní a výhradní jurisdikcí Okresního soudu se sídlem v Novom Mestě nad Váhom, Slovenská republika.

9. OBECNÉ USTANOVENÍ:
Platnost této smlouvy končí automaticky v případě jejího porušení nebo v případě dodání nové verze Programu, když vstoupí v platnost nová licenční smlouva k této nové verzi. V okamžiku, kdy skončí platnost této smlouvy, je Uživatel povinen přestat Program jakkoliv využívat. V případě, že je jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo neproveditelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy


Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete odstoupit od smlouvy:
- Vypněte a odinstalujte program běžným způsobem pomocí ovládacích panelů v operačním systému.
- Smažte adresář, do kterého byl program nainstalován, včetně jeho obsahu. Ve výchozím nastavení jde o adresář C:/RK Software/Optimik
- Odstoupením od smlouvy nevzniká nárok na vrácení případných dřívějších úhrad za licenci programu.