Optimik > Nápověda > Cenové kalkulace

Cenové kalkulace

Sklad

Každá skladová položka obsahuje tři ceny:

- Skladová cena - průměrná cena, za kterou jsme skladovou položku nakupovali
- Prodejní cena - cena, za kterou budeme skladovou položku prodávat
- Kalkulační cena - cena, kterou bude skladová položka oceněna, pokud ji použijeme ve výrobku. Je to tedy v podstatě prodejní cena skladové položky v případě, že je tato zakomponována do výrobku (nabídky/zakázky).

Skladová cena

Protože skladová položka obsahuje konkrétní zásoby (které můžou mít individuální skladovou cenu), skladová cena skladové položky bude automaticky vypočtena váženým aritmetickým průměrem ze skladových cen jejich zásob. Z tohoto důvodu není možné ji manuálně měnit. Skladová cena každé zásoby se automaticky přepočte po každém jejím nákupu.

Optimik - Cenové kalkulace

Pro materiál DTD buk Bavaria 25 mm máme ve skladě zadány dvě zásoby (formáty):

1. Tabule 3050x2070 mm - 5 ks - skladová cena 75 €/ks (při ploše 6,3135 m2 je to 11,8793 €/m2)
2. Tabule 600x1300 mm - 1 ks - skladová cena 8,7262 €/ks (při ploše 0,78 m2 je to 11,1874 €/m2)
3. Tabule 2800x2070 mm -20 ks - skladová cena 63,75 €/ks (při ploše 5,796 m2 je to 10,999 €/m2)


Optimik - Cenové kalkulaceDo skladu byla zapsána s počátečním množstvím 10 ks a cenou 60 €. Později bylo ze skladu vydáno 5 ks a poté bylo dokoupených dalších 15 ks za zvýšenou cenu 65 €.
Na skladě je aktuálně 20 ks s vypočtenou skladovou cenou 63,75 €. Program skladovou cenu vypočte následovně: v čase nákupu bylo na skladě 5 ks v ceně 60 € a k nim přibylo zakoupených 15 ks v ceně 65 €. Tedy (5 ks*60 €)+(15 ks*65 €)=1275 € a to je celková hodnota zásoby. Když to vydělíme aktuálním počtem kusů (20 ks), tak dostaneme novou skladovou cenu 63,75 €.

Výsledná skladová cena skladové položky bude poté vypočtena váženým aritmetickým průměrem z těchto zásob. Protože plošný materiál je na skladě evidován v m2, ale jeho zásoby (formáty) v ks, musíme zásobu formátů nejdříve přepočítat na m2. Tedy tabule č.1 má zásobu 31,5675 m2, tabule č.2 má zásobu 0,78 m2 a tabule č.3 má zásobu 115,92m2, co je celkem 148,2675m2. Potom celkovou hodnotu zásob vypočteme jako (31,5675 m2*11,8793€)+(0,78 m2*11,1874)+(115,92m2*10,999m2)=1658,7262€. Pokud to vydělíme celkovou zásobou (148,2675m2), tak dostáváme průměrnou skladovou cenu skladové položky 11,1874€.

Prodejní cena

Prodejní cena skladové položky (a také její zásoby) může být změněna kdykoliv a nastavena v libovolné výšce. Pro kontrolu je ve skladu automaticky zobrazována také procentuální přirážka, která vyjadřuje, kolik procent je potřeba připočítat k aktuální skladové ceně, abychom dosáhli zadanou prodejní cenu. Prodejní cena a přirážka jsou propojeny a tak nezáleží na tom, který z těchto údajů zadáte. Ten zůstávající se totiž pokaždé automaticky přepočítá. Vycházejíc z předchozího příkladu vidíme, že formát 3050 x 2070 mm má aktuální skladovou cenu 75€ a pokud tuto zvýšíme o 40% (přirážku), dostáváme požadovanou prodejní cenu 105 €.

Prodejní ceny nemají žádný vliv na ceny výrobků, nabídek ani zakázek. Budou použity pouze v případě, že danou skladovou položku vyberete do dokladu (např. faktury a pod.). Prodejní ceny se ve Skladě neaktualizují automaticky. Můžete je změnit individuálně pro vybranou skladovou položku/zásobu nebo hromadně (po kliknutí na tlačítko "Změn cenu").

Kalkulační cena

Kalkulační cena skladové položky se využívá pro výpočet celkové ceny dílce, ve kterém je tato skladová položka použita. Z cen dílců je potom vypočtena také celková cena výrobku, nabídky nebo zakázky. Kalkulační cena skladové položky může být:
Optimik - Cenové kalkulace- Vypočtena automaticky - v Nastavení programu (na záložce Výrobky a dílce) si můžete nastavit, jakým způsobem se má kalkulační cena všech skladových položek vypočítat. Na výběr jsou možnosti:
  • aktuální skladová cena zvýšená o nastavenou přirážku

  • zadaná prodejní cena snížená o nastavenou slevu
- Zadána manuálně - v případě potřeby si můžete kalkulační cenu skladové položky zadat v libovolné požadované výšce. Individuální kalkulační cena se zadává pro konkrétní skladovou položku nebo její zásobu - viz obr. V případě manuálně zadané kalkulační ceny je tato v tabulce ve Skladě zobrazena červeným písmem.

Podle toho, pro který způsob se rozhodnete, bude kalkulační cena více nebo méně závislá na změněných cenách ve skladě. A to takto:

Kalkulační cena vycházející ze skladové cenyBude automaticky změněna po každé změně skladové ceny, tedy po každém nákupu
Kalkulační cena vycházející z prodejní cenyBude automaticky změněna až po přecenění skladu (změna prodejních cen)
Kalkulační cena zadaná manuálněNebude automaticky změněna nikdy

Operace

Optimik - Cenové kalkulaceKaždé operaci můžete zadat údaje pro "hrubou kalkulaci" a to hlavně náklady a cenu za jednotku dané operace. Dále je možné zadat předpokládanou nadspotřebu materiálu v % (vzniká např. při formátování materiálu, lepení hranovacích pásek a pod.)

Kromě základního materiálu může být k operaci přiřazený také doplňkový materiál (materiál, který je s danou operací nerozlučně POKAŽDÉ spojen). Jako příklad je uváděno formátování oboustranně lakovaného materiálu. V tomto případě se pokaždé na m2 materiálu "použijí" 2 m2 lakování (lakujeme obě strany). Jako doplňkový materiál je tedy přiřazena sada "Lakování DTD". Tu jsme si vytvořili ve skladě s měrnou jednotkou m2 a přiřadili jsme jí odpovídající množství laku a ostatních položek potřebných k nalakování 1 m2. Zároveň jsme v operaci potvrdili volbu, která potřebné množství laku vypočte z množství materiálu zvýšeného o nadspotřebu (celou tabuli nejdříve nalakujeme a až následně nařežeme na desky, nalakovaný tedy zůstane také odpad a odřezky). Pokud bychom chtěli dílce nejdříve nařezat a až následně lakovat, ponechte tuto volbu nepotvrzenou.

Kromě cen je možné pro každou operaci zadat také její průměrnou časovou náročnost (zadává se v sekundách a vztahuje se k jednotce operace). Z ní se pak automaticky vypočte také předpokládaný čas výroby.

Kategorie operací

V hlavním menu Optimiku po kliknutí na záložku Ostatní naleznete možnost Kategorie operací. Do složky si můžete vložit kategorie operací, na které se Vám pak ve vyúčtování budou operace dělit - tj. neuloží se všechny pouze do kategorie práce.
Po vytvoření kategorií operací je možné k nim přiřadit jednotlivé operace na kartě konkrétní operace pomocí zatržítka v její spodní části.
Optimik Kategorie operací

Nabídky a zakázky


Optimik - Cenové kalkulaceNabídky a zakázky obsahují výrobky, které se skládají z dílců. Ke každému dílci může být přiřazen neomezený počet operací a materiálů, které tento dílec tvoří. Celkové množství těchto operací a materiálů jsou také zobrazeny v Souhrnu.

Celkové náklady na nabídku/zakázku jsou vypočteny z množství, jednotkových nákladů operací a skladových cen materiálů(skladových položek).

Celková cena nabídky/zakázky je vypočtena jako součet cen jednotlivých jejích výrobků. Cena výrobků je napočtena z množství, jednotkových cen operací a kalkulačních cen materiálů (skladových položek).

Protože ceny výrobků je možné v případě potřeby zadat také manuálně, celková cena nabídky/zakázky se od vypočtené může v tomto případě také lišit.

Přepočet cen si ukážeme na konkrétním příkladu:
Předpokládejme, že v nabídce máme zadán výrobek, který má pouze 4 ks jednoduchého dílce o rozměrech 500x300 mm, které jsou oboustranně lakované a olepené dvěma druhy hranovací pásky - viz obr.

Z těchto údajů bude automaticky napočteno celkové množství všech použitých operací a materiálů a bude uvedeno v Souhrnu takto:
Optimik - Cenové kalkulace

Vlevo dole můžete zároveň najít také vypočtené jednotkové náklady a ceny za aktuální operaci a materiál. V případě první položky souhrnu naleznete tyto údaje:
Optimik - Cenové kalkulacePro operaci je situace jednoduchá - jednotkové náklady (1,80 €/m2) a cenu (2,25 €/m2) jsme si pro danou operaci (Řezání DTD + 2x lak) zadali v seznamu operaci.

V případě materiálu nám však vstupuje do výpočtu také zadaná nadspotřeba a doplňkový materiál. Podívejme se blíže, kde se vzali jednotkové náklady ve výšce 23,21 €/m2:

Skladová cena materiálu je 11,1874 €/m2. Skladová cena doplňkového materiálu je 4,50 €/m2. Plocha 4 dílců je 0,593616 m2 (dílec má ve skutečnosti kvůli olepování hranovacími páskami rozměr 498 x 298 mm). Proto, že pro danou operaci máme zadanou předpokládanou nadspotřebu ve výšce 15%, program bude počítat s plochou 0,6826584 m2. Náklady na materiál a lak pro tyto dílce tedy budou:
Materiál = 11,1874 €/m2*0,6826584 m2
Doplňkový materiál = 4,50 €/m2*0,6826584 m2*2 (v operaci máme zvoleno, že lakujeme obě strany dílce)
Spolu = 7,64 € + 6,14 € = 13,78 €. Pokud tuto částku vydělíme "čistou" (bez nadspotřeby) plochou dílců (0,593616 m2) dostaneme se k zobrazované částce jednotkových nákladů na materiál ve výšce 23,21 €/m2.

Podobným způsobem bychom se dopracovali k jednotkové ceně materiálů 30,18 €/m2 místo skladových cen bychom však použili při výpočtu kalkulační ceny skladových položek.


Celkové náklady/ceny dané operace a materiálu jsou následně vypočteny jako součin jednotkových nákladů/cen a "čistého" množství (bez nadspotřeby). Pokud bychom tedy zůstali při první položce souhrnu, tak náklady vypočteme jako: 1,80 €/m2 (operace) + 23,21 €/m2 (materiál) = 25,01 €/m2. Vynásobíme "čistou" plochu 0,593616 m2 a dostáváme celkové náklady 14,85 €.
Pokud chceme vypočítat celkovou cenu, tak výpočet bude 2,25 €/m2 (operace) + 32,18 €/m2 (materiál) = 32,43 €/m2. Vynásobíme "čistou" plochou 0,593616 m2 a dostáváme tak celkovou cenu 19,25 €.
Co znamená, že na této operaci a materiálu máme hrubý zisk ve výšce přibližně 29,6%.

Upřesnění cen po výpočtu nářezového plánu

Pokud jste si všimli, první položka Souhrnu má údaje o cenách a nadspotřebě zobrazeny šedou barvou. Znamená to, že pro daný plošný materiál ještě nebyl vypočten nářezový plán a proto jsou vypočtené údaje pouze přibližné. V případě, že nářezový plán ještě není vypočten, Optimik neví, jaké bude dosažené využití materiálu, jaká bude délka řezů a pod. Z toho důvodu se pro přibližný výpočet cen a nadspotřeby v takovém případě použijí údaje (odhadována procentuální nadspotřeba a náklady/cena za 1 m2 řezaných dílců), které jste definovali v dané Operaci. Současně, pokud ještě neví, které konkrétní formáty materiálu budou v nářezovém plánu použity, Optimik použije skladovou/kalkulační cenu skladové položky a ne konkrétní zásoby (formátu).

Po výpočtu nářezového plánu se náklady a ceny následovně upřesní:
Materiál - nadspotřeba bude přepočtena podle dosaženého využití materiálu a skladové/kalkulační ceny a budou zjištěny z reálně použitého formátu (formátů).
Operace - podle skutečné délky řezání, počtu řezů a pod.

Optimik - Cenové kalkulaceV parametrech nářezového plánu si můžete detailně nadefinovat cenu za řezání zadáním jednotkových nákladů a cen za 1 řez, za 1 m řezání, za 1 odřezaný dílec a za 1 rozřezaný formát. Můžete využít také libovolnou kombinaci těchto způsobů ocenění.
Optimik - Cenové kalkulace
Zároveň si tady můžete vybrat, jestli se mají využitelné odřezky nebo odpad vracet do skladu a pokud ano, tak v jaké zůstatkové hodnotě. Cena těchhle odřezků bude pak odpočtena od celkové ceny za materiál.

Po dokončení výpočtu (v našem příkladu jsme použili pouze cenu 0,16 € za 1 m řezání) program zobrazí plán, ve kterém byly uloženy všechny 4 dílce na formát 600 x 1300 mm. Celková délka řezání je 5,1 m, proto cena za řezání je 1,12 €. Protože nám nevznikly žádné využitelné odřezky, které bychom vrátili do skladu, z ceny materiálu již nebudeme nic odpočítávat. Detailní cenovou kalkulaci nářezového plánu pak můžeme najít např. v tiskové sestavě "Nářezový plán se statistikou" nebo "Rozšířená statistika".


Optimik - Cenové kalkulace

Souhrn

Po výpočtu nářezového plánu a přepočtu cen můžete také v Souhrnu vidět změněné údaje (cenu i dosaženou nadspotřebu), přičemž nadspotřeba, cena i zisk jsou již zobrazeny černým písmem:

Optimik - Cenové kalkulace

Protože operace "Řezání DTD + 2x lak" má přiřazený také doplňkový materiál "Lakování DTD" (v tomto případě je to sada materiálů definovaná ve Skladě), do ceny materiálu je zahrnuta také cena tohoto doplňkového materiálu. V Souhrnu nalezneme tiskovou sestavu "Ceny a náklady", na které jsou přehledně zobrazeny ceny za operaci, materiál i doplňkový materiál:

Optimik - Cenové kalkulace

Pozn.: jednotkové náklady/ceny, nadspotřeba a hmotnost se do souhrnu zapíšou ihned při vytvoření prvního záznamu/dílce a více se už nemění (s výjimkou výpočtu nebo zrušení nářezového plánu). V případě, že byste je chtěli upravit podle aktuálních údajů ve skladě a v seznamu operací, klikněte na tlačítko Aktualizuj.

Korekce cen

Optimik - Cenové kalkulaceNa základě údajů ze souhrnu jsou vypočteny náklady a ceny jednotlivých dílců. Jejich součtem se zjistí celková cena výrobku. Cenu výrobků ale můžete v případě potřeby zadat také manuálně. Výrobky s takto zadanou cenou jsou v seznamu výrobků indikovány ikonkou visícího zámku:

Optimik - Cenové kalkulacePokud byste chtěli, aby se cena nabídky/zakázky zafixovala, můžete využít funkci Úprava cen výrobků (v okně Nabídka/Zakázka klikněte na tlačítko Ceny výrobků/Uprav podle celkové ceny). Tady stačí zadat požadovanou celkovou cenu nabídky/zakázky a program automaticky rovnoměrně upraví ceny všech výrobků tak, aby se jejich součtem dosáhla požadovaná cena. Jakékoliv změny v nabídce/zakázce pak již nebudou mít vliv na jejich cenu. Pokud byste se však chtěli vrátit k automatickému propočtu cen, postačí si cenu výrobků přepnout na "vypočtenou". Dá se to udělat také pro všechny výrobky naráz - kliknutím na tlačítko Ceny výrobků a výběrem položky Odemkni a přepočítej.

Součtem cen "výrobků" se potom dostáváme k celkové ceně nabídky/zakázky. Tuto cenu můžeme ještě ovlivnit zadáním slevy pro celou nabídku/zakázky a také zadáním vlastních položek (např. doprava, instalace u zákazníka a pod.) do tabulky Vyúčtování (v okně Nabídka/Zakázka):

Optimik - Cenové kalkulace

Položky v této tabulce jsou vypočteny automaticky následovně:
Práce = součet cen všech operací ze Souhrnu
Materiál = součet cen všech materiálů ze Souhrnu
Zaokrouhlení = rozdíl mezi cenou nabídky/zakázky a cenou za práci a materiál. Pokud je větší než 1 €, uvádí se jako Přirážka (kladné číslo) nebo Sleva (záporné číslo). Tato situace nastane v případě, pokud jste si pro Nabídku/Zakázky zadali nějakou procentuální slevu, nebo pokud se cena některého z výrobků byla zadána manuálně.

Kromě těchto základních needitovatelných položek si můžete do tabulky zadat ještě libovolný počet vlastních položek s libovolnou částkou, které můžete kdykoliv editovat nebo vymazat.