Optimik > Nápověda > Cenotvorba

Cenotvorba

Optimik nabízí detailní cenové kalkulace výrobků, nabídek a zakázek. Vypočteny jsou z nákladů a cen všech jejich operací a materiálů.

Optimik 4 Cenotvorba Ceny a náklady na operaci jsou vypočteny z jejího množství a zadané jednotkové ceny a nákladů (zadávají se v okně "Operace" - viz obr.)
Cena a náklady na materiál jsou vypočítávány z jeho množství a aktuální skladové a tzv. kalkulační ceny.

Skladová cena je vypočítávána z hodnoty jejích aktuálních zásob. Protože program umožňuje evidovat pro každou skladovou položku také její "podzásoby", skladová cena je vypočtena váženým aritmetickým průměrem hodnot těchto podzásob.

Způsob výpočtu kalkulační ceny si můžete zvolit sami v nastavení programu. Možnosti jsou dvě:

Při výpočtu množství materiálu se přihlíží také na jeho nadspotřebu. Nadspotřeba vzniká např. při formátování materiálu, lepení hranovacích pásek a pod. Můžete si ji zadat individuálně pro každou operaci, vztahuje se však pouze k jejímu materiálu.

Kromě základního materiálu může být k operaci přiřazen také doplňkový materiál (materiál, který je s danou operací nerozlučně POKAŽDÉ spojen). Jako příklad se uvádí formátování oboustranně lakovaného materiálu. V tomto případě se pokaždé na 1 m2 materiálu použijí 2 m2 lakování (lakujeme obě strany). Jako doplňkový materiál je tedy přiřazena "sada pro lakování". Tu jsme vytvořili ve skladu s měrnou jednotkou m2 a přiřadili jsme jí odpovídající množství laku a ostatních položek potřebných pro nalakování 1 m2. Zároveň jsme v operaci potvrdili volbu, která potřebné množství laku vypočte z množství materiálu zvýšeného o nadspotřebu (desku nalakujeme a řežeme až následně, proto nalakován zůstane také odpad).

Kromě cen je možné pro každou operaci zadat také její průměrnou časovou náročnost (zadává se v sekundách a vztahuje se k jednotce operace). Z ní se následně automaticky vypočte také předpokládaný čas výroby.

Množství a ceny všech operací a materiálů v nabídce/zakázce (společně s jejich hmotnostmi a předpokládaným časem výroby) jsou poté automaticky vypočteny v souhrnu:

Optimik 4 Cenotvorba

V případě plošných a délkových materiálů po výpočtu nářezového plánu dochází také k upřesnění skutečně dosažené nadspotřeby i cen za materiál (podle reálně použitých formátů, které můžou mít odlišnou cenu jako je průměr za celou skladovou položku). Také se upřesňuje cena za řezání a čas výroby (podle údajů zadaných v okně Parametry nářezového plánu). V případě, že nářezový plán zrušíte, pro kalkulaci se opět použijí průměrné hodnoty zadané pro danou operaci a materiál.

Jednotkové ceny, nadspotřeba a hmotnost se do souhrnu ukládají a více se nemění (s výjimkou výpočtu nebo zrušení nářezového plánu). V případě, že jste chtěli tyto upravit podle aktuálních údajů ve skladu a v seznamu operací, klikněte na tlačítko Aktualizuj.
Na základě těchto údajů ze souhrnu jsou potom vypočítávány náklady a ceny jednotlivých dílců. Jejich součtem se poté zjistí celková cena výrobku (v případě potřeby je však možné zadat výrobku také "pevnou"cenu). Součtem cen výrobků se poté dostáváme k celkové ceně nabídky/zakázky. Tuto cenu můžeme ovlivnit zadáním slevy pro celou nabídku/zakázky a také zadáním vlastních položek (např. doprava, instalace u zákazníka a pod.) do tabulky Vyúčtování.